Werken met kwaliteitskaarten


Op deze pagina willen wij u op de hoogte houden van ons kwaliteitsbeleid. Kwaliteit heeft voortdurend onze aandacht. Doen we de goede dingen en doen we die goede dingen goed?
Om onze kwaliteit in beeld te brengen maken we gebruik van het instrument "Werken Met Kwaliteitskaarten" (WMK) van Cees Bos. De uitkomsten van de kwaliteitskaarten en vragenlijsten die voor u als ouder of als belangstellende interessant zijn, zullen we hier publiceren. Ook de acties zullen op deze pagina gepubliceerd worden.SCHOOLJAAR 2014-2015
 

Pedagogisch handelen

In de maand november heeft het team de Quickscan Pedagogisch handelen gescoord. We scoren op dit beleidsterrein een Goed.
Als sterke punten kwamen naar voren:
* De leraren tonen in gedrag en taalgebruik voor alle leerlingen respect
* De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar omgaan
* De leraren tonen voorbeeldgedrag aan de hand van de vastgestelde omgangsregels en in hun taalgebruik

 

Schoolleiding

Ook hebben wij in deze maand de Quickscan Schoolleiding ingevuld. We scoren op dit beleidsterrein een Uitstekend!
Een aantal sterke punten die naar voren kwamen zijn:
* De schoolleiding is deskundig
* De schoolleiding wordt door de teamleden geaccepteerd
* De schoolleiding geeft teamleden voldoende ruimte
* De schoolleiding schept voorwaarden voor een functioneel en plezierig werkklimaat
* De schoolleiding ondersteunt teamleden in voldoende mateOpbrengsten

Ook dit schooljaar,  in december,  is de Quickscan opbrengsten ingevuld. De belangrijkste verbeterpunten zijn dat de resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschoolperiode tenminste op het niveau liggen dat op grond van de kenmerken van de leerlingpopulatie verwacht mag worden en dat de resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en Rekenen/wiskunde op tussenmomenten tenminste op het niveau liggen dat op grond van de kenmerken van de leerlingpopulatie verwacht mag worden.
Er zijn dit schooljaar al enkele stappen gezet die hieraan kunnen bijdragen:
 • Er zijn 3 personeelsleden gestart met de opleiding Rekenspecialist.
 • Het hele team volgt de training Kansrijke Combinatieklassen samen met 't Oventje uit Zeeland en de St-Jozefschool uit Velp.
 • Groep 3 is de tweede helft van dit schooljaar aan de slag gegaan met Spelling Bewust!
 • Alle leerkrachten maken 2x per jaar analyses van de CITO-toetsen om zo nog helderder te krijgen waar de onderwijsbehoeften van de kinderen liggen en welke interventies nodig zijn.
 • Samen met Onderwijs Maak Je Samen zijn we aan het oriënteren op een nieuwe taal- en spellingmethode

 

 

Taal- en leesonderwijs

In december hebben wij in een teamvergadering gesproken over ons taal- en leesonderwijs met als doel te komen tot indicatoren voor de kwaliteitskaart (Quickscan) Taal- en leesonderwijs.
Deze Quickscan is gescoord door alle teamleden. Uit de scan is gebleken dat wij voldoende scoren op dit beleidsterrein. Er zijn ook een aantal verbeterpunten naar voren gekomen. Met één daarvan zijn we al druk aan de slag: een nieuwe methode voor taal en spelling. We hebben een werkgroep Taal geformeerd en ondersteuning gevraagd van Carla Stellaard van Onderwijs Maak Je Samen om te komen tot een goede keuze voor een nieuwe taal- en spellingsmethode.Vragenlijsten

Om een compleet beeld te krijgen van de kwaliteit van de school hebben we ouders, leerlingen en leerkrachten gevraagd om in de periode februari/maart een vragenlijst in te vullen. Het respons van de leerlingen en leerkrachten was uitstekend. Het respons van de ouders was laag, slechts 33%. Hieronder leest u welke beleidsterreinen in kaart zijn gebracht en wat de beoordelingen waren.
 
Beleidterrein Leerlingen Ouders Leerkrachten
1. Kwaliteitszorg Zwak Zwak Goed
2. Aanbod Voldoende Ruim voldoende Voldoende
3. Tijd Zwak Voldoende Goed
4. Pedagogisch handelen Ruim voldoende Ruim voldoende Goed
5. Didactisch handelen Voldoende Ruim voldoende Ruim voldoende
6. Afstemming Zwak Ruim voldoende Ruim voldoende
7. Zelfstandige en actieve rol lln. Zwak Ruim voldoende Goed
8. Schoolklimaat Voldoende Voldoende Goed
9. Zorg en begeleiding Voldoende Zwak Goed
10. Opbrengsten - Voldoende Ruim voldoende
11. Integraal Personeelsbeleid - Zwak Goed
12. Algemeen - Voldoende -
 SCHOOLJAAR 2013-2014


Schoolklimaat

In oktober hebben we via de Quick-scan Schoolklimaat in kaart gebracht hoe de betrokkenheid en het gevoel van veiligheid is onder leerlingen, ouders en het personeel. Verder is er gekeken of de school voldoende op de hoogte is van de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en of de school een veiligheidsbeleid heeft. Ook is de rol van de schoolleiding hierin meegenomen.
Uit de uitslag van de Quick scan is gebleken dat we op alle punten positief scoren.
Sterke punten die naar voren kwamen waren:
* Het personeel voelt zich betrokken bij de school
* De leerlingen en het personeel voelen zich aantoonbaar veilig op school
* De leerlingen, het personeel en de ouders/verzorgers ervaren dat de schoolleiding positief bijdraagt aan het schoolklimaat.

 

Kwaliteitszorg

In november heeft het MT de schooldiagnose Kwaliteitszorg gescoord. Bij deze diagnose wordt er gekeken naar verschillende beleidsterreinen. We scoren gemiddeld voldoende op dit onderdeel. Voor het beleidsterrein: De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten zijn twee verbeterpunten gekozen voor aankomend schooljaar:
1. De school analyseert de toetsuitslagen en rapporteert hierover
2. De resultaten van de school worden vergeleken met de eigen doelstellingen

 
ACTIE

Ieder schooljaar worden er analyses gemaakt van de Midden en Eindtoetsen, de Entreetoets en de Centrale Eindtoets. De leraren maken de analyses van hun eigen groep. De IB-er maakt de diepte analyses op schoolniveau.

Per groep worden er voor de Midden en de Eindtoetsen doelen in vaardigheidsgroei vastgesteld en deze worden opgenomen in de groepsplannen.

 

Rekenen en Wiskunde

In een teamvergadering hebben we met zijn allen de inhoud van deze Quickscan bepaald en vervolgens heeft het team die gescoord. We komen op een ruim voldoende score uit. Er zijn twee punten die we onvoldoende scoren en die als ontwikkelpunten genoteerd staan:
1. De school heeft voldoende tijd gereserveerd voor het automatiseren van de basiskennis rekenen en wiskunde
2. De rekenlessen worden gegeven volgens de 6 fasen van het instructiemodel

 

Opbrengsten

In februari heeft het MT de schooldiagnose Opbrengsten gesoord. Bij deze diagnose wordt er gekeken naar verschillende beleidsterreinen. We scoren gemiddeld voldoende op dit onderdeel. Voor de beleidsterreinen: Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden en de leerlingen functioneren naar verwachting in het vervolgonderwijs zijn twee verbeterpunten gekozen waar aankomend schooljaar aan gewerkt gaat worden:
1. De leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wordt passend onderwijs geboden
2. De school analyseert regelmatig de plaatsing van de leerlingen i.r.t. de verwachtingen en de resultaten

 

ACTIE

* Voor de leerlingen met een Ontwikkelingsperspectief worden behalve het uitstroomniveau in DLE's en vaardigheidsscores ook de leerstofinhouden omschreven die zij moeten beheersen als zij uitstromen. Hiervoor worden de passende perspectieven en profielschetsen gebruikt van het SLO.

* In het opbrengstenkatern van WMK worden de gegevens van de uitgestroomde leerlingen vastgelegd: verwachting, testuitslag, advies en de uitstroom. Na een periode van 3 jaar worden deze gegevens bekeken en kunnen er conclusies worden getrokken over de gegeven adviezen
* Vaststellen van het beleidsplan hoogebegaafdheid en het vastleggen van schoolafspraken.

 

Burgerschap

Bij deze Quickscan wordt o.a. in kaart gebracht of de school een aanbod heeft gericht op de bevordering van burgerschap en integratie, of de school aandacht besteed aan de bevordering van sociale competenties, of de school structureel aandacht besteedt aan de aan burgerschap en integratie gerelateerde kerndoelen e.d.
Wij scoren voldoende op deze Quickscan en hebben voor aankomend schooljaar één verbeterpunt eruit gepakt: Het schrijven van een beleidsplan voor burgerschap en integratie, waarin de visie van school, (kern)doelen en de activiteiten beschreven staan.


 

Didactisch handelen

In maart is de Quickscan Didactisch handelen opnieuw gescoord door het team. Er is een duidelijke verbetering zichtbaar: van een zwakke score naar een voldoende score! Het werken volgens de zes fasen van het directe instructiemodel blijft een aandachtspunt. Ook aankomend schooljaar zal dit onderdeel uitmaken van het jaarplan.

 

Beroepshouding

Ook is in de maand maart de Quickscan Beroepshouding gescoord door het team. D.m.v. deze scan is o.a. in kaart gebracht of de leraren zich collegiaal opstellen, zij in staat zijn om te refecteren, zij bereid zijn om zich te ontwikkelen, zij zich (mede)verantwoordelijk voelen voor de school als geheel e.d.
Uit de uitslag van deze scan is gebleken dat wij op dit beleidsterrein een goed scoren.
Als sterke punten kwamen naar voren:
* Leraren stellen zich collegiaal op
* Leraren voelen zich (mede)verantwoordelijk voor de school als geheel
* Leraren werken met anderen samen


 

SCHOOLJAAR 2012-2013


Didactisch handelen

In januari 2012 hebben we tijdens een studiemiddag ons didactisch handelen in kaart gebracht. De uitkomst van deze middag was dat wij de kwaliteit van onze instructies moeten verbeteren.
 

ACTIE

Het verbeterpunt, waar we dit schooljaar al mee aan de slag gaan, is het geven van de instructie volgens 6 fasen van het instructiemodel, om zo de kwaliteit te verbeteren.
De 6 fasen bestaan uit de volgende stappen

 1. Ophalen van de voorkennis
 2. Doelen en opbrengsten van de les formuleren
 3. Instructie van de les
 4. Moment van beschouwing
 5. Verwerking
 6. Afronding
 
 

Contacten met ouders

In de periode november-december 2012 hebben we in het team gesproken over onze omgang met ouders. Hoe organiseren we onze contactmomenten en zijn we tevreden over de opzet en inhoud van die contacten. Naar aanleiding van deze gesprekken is de kwaliteitskaart samengesteld en gescoord.
De verbeterpunten die uit deze kwaliteitskaart kwamen zijn de volgende:
 • De school stelt zich op de hoogte van de opvattingen en de verwachtingen van ouders over het onderwijs en houdt daar rekening mee
 • De school informeert ouders regelmatig over de actuele gang van zaken op school.

   
ACTIE

Wij willen uitstralen dat ouders en school elkaar nodig hebben voor een goede sfeer en kwaliteit op school. Wij willen de gelegenheid creëren om op informele wijze met ouders te bespreken wat er op school speelt en wat er leeft bij de ouders. Door ouders actief te betrekken bij kwaliteitsverbetering laten we zien dat wij ouders serieus nemen als gesprekspartner. Wij gaan in het schooljaar 2013-2014 starten met een ouderpanel om bovenstaande te realiseren.
 
 

Vragenlijst Sociale Veiligheid

In januari/februari 2013 hebben we de kinderen (van groep 5 t/m 8), de leerkrachten en alle ouders gevraagd deze vragenlijst te vullen. De scores zijn van belang voor onze kwaliteitszorg. De respons was goed.  Hieronder kunt u lezen welke sterke punten uit de lijst zijn gekomen en wat onze verbeterpunten zijn.
 
 

LEERLINGEN

Sterke punten:
 • Ik voel met veilig als ik door de school loop
 • De leraar zorgt ervoor dat ruzies worden uitgesproken
 • Ik ga zonder angst naar school, ik ben voor niets en niemand bang op school
Mogelijke verbeterpunten:
 • We oefenen in de klas hoe je met elkaar omgaat
 • We leren dingen over mensen uit andere culturen
 • De leraar zorgt ervoor dat je voor andere volwassenen in de school niet bang hoeft te zijn
 • Op school wordt ervoor gezorgd dat ik niet gepest word via sms, msn, e-mail en/of internet
 

OUDERS

Sterke punten:
 • Mijn kind voelt zich veilig op weg van huis naar school
 • Mijn kind voelt zich veilig op weg van school naar huis
 • De leraar is toegankelijk als ik problemen wil bespreken
Mogelijke verbeterpunten:
 • De school zorgt ervoor dat mijn kind niet te maken heeft met (geen last heeft van) pesten via msn, sms, e-mail of internet
 • Ik kan invloed uitoefenen op het beleid van de school
 • De school neemt contact op als mijn kind een probleem heeft
 • De school helpt leerlingen die gepest worden etc.
 

TEAM

Sterke punten:
 • Directie steunt personeelsleden die optreden tegen ouders die zich misdragen
 • Ik voel me veilig op het schoolplein
 • Ik voel me veilig in relatie tot de omgang met leerlingen
 • Op school wordt er voor gezorgd dat ik geen last heb van fysiek geweld
 • Op school wordt er voor gezorgd dat ik geen last heb van vernieling, diefstal en/of heling
 • Op school wordt er voor gezorgd dat ik geen last heb van seksueel misbruik, seksuele intimidatie en/of ongewenst seksueel getint gedrag
Mogelijke verbeterpunten:
 • De school heeft duidelijke afspraken over omgangsvormen (gedragscode, pestprotocol)
 
 

Leertijd

In de periode februari-maart 2013 hebben wij het spel Leertijd gespeeld. Uit de spel kwamen een aantal indicatoren. Deze zijn verwerkt een kwaliteitskaart. De kaart is door het team gescoord. Als verbeterpunten zijn uit deze kaart naar voren gekomen:
 • De leraar zorgt voor zo min mogelijk ‘storing en ruis’ tijdens de lessen
 • De leraar laat de les verlopen volgens adequate planning: activiteiten en tijden
 • De leraar zorgt ervoor dat de lesovergangen vlot en ordelijk verlopen
   
ACTIE

In het verbeterplan voor aankomend schooljaar (2013-2014) hebben we de volgende acties opgenomen:
 • Het in kaart brengen van de ‘storing en ruis’, om zo zicht te krijgen op waar verbetering mogelijk is.
 • Het maken van een lessentabel waarin staat beschreven hoeveel uur jaarlijks aan elk vak wordt besteed.
Leertijd is ook nauw verbonden met het didactisch handelen. De lessen geven volgens de fasen van ons instructiemodel zal ook bijdragen aan dat de les volgens de planning verloopt en dat de overgangen vlot verlopen.

 

Opbrengsten

In februari hebben het MT, de IB-er en de directeur de schooldiagnose opbrengsten gescoord.

De schooldiagnose bestaat uit indicatoren en kernkwaliteiten (good practice) die veelal zijn afgeleid van het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Na analyse van de scores hebben we een aantal verbeterpunten geformuleerd. Een drietal van deze verbeterpunten hebben we meegenomen in het jaarplan voor aankomend schooljaar.
Het gaat om de volgende verbeterpunten:

 • De school heeft zicht op de kenmerken van de leerlingpopulatie
 • De school beschikt over een landelijk genormeerd instrument om de resultaten m.b.t. de sociale vaardigheden te meten
 • De school beschikt over beleid voor de overgang van leerjaar 1 naar leerjaar 2 en van leerjaar 2 naar leerjaar 3
 
 
ACTIE

De acties die hieruit voortvloeien zijn dat er een format wordt ontwikkeld om de kenmerken van de leerlingpopulatie in kaart te brengen, de aanschaf van een instrument om sociale vaardigheden te meten en dat er beleid wordt gemaakt w.b. de overgang van bovengenoemde leerjaren.