OUDERPANEL


Wat is het ouderpanel?
Het ouderpanel is een kwaliteitsinstrument waarbij de mening van ouders wordt gevraagd. De ouders kunnen als luisterend oor, denktank en klankbord dienen. In het ouderpanel vindt uitwisseling van informatie plaats tussen school en ouders en ouders onderling, waarmee je een zo divers mogelijke afspiegeling krijgt van wat er leeft in en om de school. Met als uiteindelijk doel het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de omgang met de leerlingen.

Werkwijze ouderpanel
Het plan is om elk jaar minimaal twee ouderpanels te organiseren, met verschillende onderwerpen.
We willen graag alle ouders betrekken bij dit ouderpanel. Maar uiteraard niet allemaal tegelijk. Voor elk panel nodigen we per keer twee ouders per leergang uit (dus 16 ouders per keer). Bij het volgende ouderpanel worden dan weer andere ouders uitgenodigd. Het selecteren van de ouders zal op een a-selectieve manier gebeuren, waarbij we als school er wel voor zorgen dat we niet steeds dezelfde ouders uitnodigen.
 
Ouderpanel niet vrijblijvend
De uitnodiging voor het ouderpanel zal per brief aan de geselecteerde ouders worden verzonden. In de brief staan het onderwerp, de stellingen en/of vragen vermeld. Mocht je als ouders een uitnodiging ontvangen en je kunt niet, dan is het de bedoeling dat je zelf voor vervanging zorgt!
 

Verslag ouderpanel 1 (17 maart 2014) - Communicatie

Verslag ouderpanel 2 (20 januari 2015) - RapportageACHTERGROND VAN HET OUDERPANEL


Kwaliteit van het onderwijs
Om de kwaliteit van ons onderwijs in kaart te brengen, gebruiken we het instrument: “Werken met kwaliteitskaarten”. Dit instrument bestaat uit een aantal quick Scans, vragenlijsten en diagnoses om verschillende beleidsterreinen in kaart te brengen. Het werken met kwaliteitskaarten is een cyclisch proces van 4 jaar. Jaarlijks worden door het team een aantal quick-scans ingevuld. Meer informatie hierover kunt u lezen onder het kopje ‘ons onderwijs-> WMK’ op de website.
 
Contacten met ouders
In het schooljaar 2013-2014 is door het team de quick-scan: ‘Contacten met ouders’ ingevuld. Daar kwamen de volgende verbeterpunten uit:
  • De school stelt zich op de hoogte van de opvattingen en de verwachtingen van ouders over het onderwijs en houdt daar rekening mee
  • De school informeert ouders regelmatig over de actuele gang van zaken op school
  • Ouders en school zorgen met elkaar voor een goede sfeer en kwaliteit op school.
  • Wij zijn in de gelegenheid om op informele wijze met ouders te bespreken wat er op school speelt en wat er leeft bij ouders.
  • Ouders zijn serieuze gesprekspartners en worden actief betrokken bij kwaliteitsverbetering.
 
Om bovenstaande punten te verbeteren, hebben we als school dus een OUDERPANEL ingesteld.
Ook de MR is betrokken bij het organiseren van het ouderpanel. Zij is natuurlijk ook geïnteresseerd in de mening en ideeën van ouders.